امام رضا (ع) : آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند.

ساعت کار استخر و سونای آقایان زائر سرای مشهد

شنبه 04 آذر 1396

ایام هفته ساعت 17 الی 18:30 ساعت 15 الی 16:30
شنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان اقامتی
یکشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی افراد شرکتی و میهمان اقامتی
دوشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان اقامتی
سه شنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی افراد شرکتی و میهمان اقامتی
چهارشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان اقامتی
پنجشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی افراد شرکتی و میهمان اقامتی


ورودی جهت افراد شرکتی                                                     50,000ریال
ورودی جهت نفرات همراه                                                    100,000ریال
ورود اطفال با قدکمتر از 120سانتیمتر به استخر ممنوع می باشد.