سه ویژگى برجسته مؤمن مؤمن، واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى است.

ساعت کار استخر و سونای آقایان زائر سرای مشهد

شنبه 04 آذر 1396

ایام هفته ساعت 17 الی 18:30 ساعت 15 الی 16:30
شنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان اقامتی
یکشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی افراد شرکتی و میهمان اقامتی
دوشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان اقامتی
سه شنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی افراد شرکتی و میهمان اقامتی
چهارشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان اقامتی
پنجشنبه افراد شرکتی و میهمان اقامتی افراد شرکتی و میهمان اقامتی


ورودی جهت افراد شرکتی                                                     50,000ریال
ورودی جهت نفرات همراه                                                    100,000ریال
ورود اطفال با قدکمتر از 120سانتیمتر به استخر ممنوع می باشد.


ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید