هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید. حضرت فاطمه سلام الله علیه

ساعت کار استخر و سونای آقایان زائر سرای مشهد

شنبه 04 آذر 1396

ایام هفته ساعت 17 الی 18:30 ساعت 15 الی 16:30
شنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان
یکشنبه افراد شرکتی و میهمان افراد شرکتی و میهمان
دوشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان
سه شنبه افراد شرکتی و میهمان افراد شرکتی و میهمان
چهارشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان
پنجشنبه افراد شرکتی و میهمان افراد شرکتی و میهمان


ورودی جهت افراد شرکتی                                                     50,000ریال
ورودی جهت نفرات همراه                                                    100,000ریال
ورود اطفال با قدکمتر از 120سانتیمتر به استخر ممنوع می باشد.


ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از سایت جدید راضی هستید؟