پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را میافزاید و گناهان را پاك می كند و آن ماه بركت است. (بحارالأنوار، ج 96، ص 340، ح 5)

ساعت کار استخر و سونای آقایان زائر سرای مشهد

شنبه 04 آذر 1396

ایام هفته ساعت 17 الی 18:30 ساعت 15 الی 16:30
شنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان
یکشنبه افراد شرکتی و میهمان افراد شرکتی و میهمان
دوشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان
سه شنبه افراد شرکتی و میهمان افراد شرکتی و میهمان
چهارشنبه بازنشستگان مشهد افراد شرکتی و میهمان
پنجشنبه افراد شرکتی و میهمان افراد شرکتی و میهمان


ورودی جهت افراد شرکتی                                                     50,000ریال
ورودی جهت نفرات همراه                                                    100,000ریال
ورود اطفال با قدکمتر از 120سانتیمتر به استخر ممنوع می باشد.