هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید. حضرت فاطمه سلام الله علیه

نرخنامه

دوشنبه 24 مهر 1396

از تاريخ 95/5/1 لغايت 95/7/1

نرخنامه سال 1395 زائرسراي مشهد مقدس ايام غير پيك

از تاريخ 95/1/13 لغايت 95/3/13 و از 95/7/3 لغايت 95/12/26

هزينه اقامت كاركنان با كارت سهميه براي هر نفر هر شب 121000 ريال

هزينه غذاي كاركنان با كارت سهميه در صورت استفاده بر اساس انتخاب نوع غذا بميزان 25% محاسبه مي گردد.

هزينه اقامت نفرات مازاد بر كارت سهميه براي هر نفر هر شب 330/000 ريال و بدون افزايش تخت و فقط سرويس خواب واگذار مي شود.در صورت استفاده از رستوران هزينه غذا و مخلفات بر اساس قيمت آن بدون تخفيف محاسبه مي گردد.

هزينه اقامت كاركنان بدون كارت سهميه براي هر نفر هر شب 660/000 ريال درصورت استفاده از رستوران هزينه غذا براساس نوع و قيمت آن محاسبه مي گردد.

هزينه اقامت افراد خردسال (زير 5 سال) محاسبه نمي شود

نرخنامه سال 1395 زائرسراي مشهد مقدس ايام پيك

از تاريخ 95/5/1 لغايت 95/7/1 و 95/12/27 لغايت 96/1/15

هزينه اقامت كاركنان با كارت سهميه براي هر نفر هر شب 178/000 ريال

هزينه غذاي كاركنان با كارت سهميه در صورت استفاده بر اساس انتخاب نوع غذا بميزان 25 % محاسبه مي گردد.

هزينه اقامت نفرات مازاد بر كارت سهميه براي هر نفر هر شب 425/000 ريال و بدون افزايش تخت و فقط سرويس خواب واگذار مي شود. در صورت استفاده از رستوران هزينه غذا و مخلفات بر اساس قيمت آن بدون تخفيف محاسبه مي گردد.

هزينه اقامت كاركنان بدون كارت سهميه براي هر نفر هر شب 850/000 ريال درصورت استفاده از رستوران

هزينه غذا براساس نوع و قيمت آن محاسبه مي گردد. هزينه اقامت افراد خردسال (زير 5 سال) محاسبه نمي شود

  • هزینه اقامت افراد خردسال ( زیر 5 سال ) محاسبه نمی شود .
  • هزینه اقامت افراد زیر  12   سال مازاد بر کارت سهمیه  192500  ریال برای هر نفر هرشب محاسبه می شود .
  • هزینه رستوران در صورت استفاده بدون تخفیف محاسبه می گردد.
  • کارت های اعتباری عضو شتاب جهت تسویه حساب پذیرفته می شود .

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از سایت جدید راضی هستید؟