سه ویژگى برجسته مؤمن مؤمن، واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى است.

ساعت کار استخر بانوان زائرسرای صنعت نفت مشهد مقدس

دوشنبه 24 مهر 1396

استخر ويژه بـانوان مجهـز به سـونا، جـكوزی و سالن بدن سـازي در ساختمان جديد زائرسـرا واقع مي باشد.

ایام هفته ساعت 9:30الی 11 ساعت 18 الی 19:30 ساعت 17 الی 18:30 ساعت 15 الی 16:30 ساعت 13 الی 14:30 ساعت 11 الی 12:30
شنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی ویژه بازنشستگان مشهد ویژه بازنشستگان مشهد آمیهمان اقامتی و شرکتی --------
یکشنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی --------
دوشنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی -------- -------- --------
سه شنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی --------
چهارشنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی ----------- --------- میهمان اقامتی و شرکتی --------
پنجشنبه تعطیل تعطیل میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی --------

ورودی جهت میهمانان مقیم هتل هر روز یک سانس رایگان می باشد.

ورود اطفال با قد كمتر از 150سانتيمتر به اسـتخر ممنوع مي باشد.

روز هاي جمعه و تعطيلا ت رسمي استخر تعطيل مي باشد .

ورود به سایت

عکس روز

نظر سنجی

آیا از اقامت در زائرسرا راضی بودید