امام رضا (ع) : آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند.

ساعت کار استخر بانوان زائرسرای صنعت نفت مشهد مقدس

دوشنبه 24 مهر 1396

استخر ويژه بـانوان مجهـز به سـونا، جـكوزی و سالن بدن سـازي در ساختمان جديد زائرسـرا واقع مي باشد.

ایام هفته ساعت 9:30الی 11 ساعت 18 الی 19:30 ساعت 17 الی 18:30 ساعت 15 الی 16:30 ساعت 13 الی 14:30 ساعت 11 الی 12:30
شنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی ویژه بازنشستگان مشهد ویژه بازنشستگان مشهد آمیهمان اقامتی و شرکتی --------
یکشنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی --------
دوشنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی -------- -------- --------
سه شنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی --------
چهارشنبه میهمان اقامتی میهمان اقامتی و شرکتی ----------- --------- میهمان اقامتی و شرکتی --------
پنجشنبه تعطیل تعطیل میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی میهمان اقامتی و شرکتی --------

ورودی جهت میهمانان مقیم هتل هر روز یک سانس رایگان می باشد.

ورود اطفال با قد كمتر از 150سانتيمتر به اسـتخر ممنوع مي باشد.

روز هاي جمعه و تعطيلا ت رسمي استخر تعطيل مي باشد .